آرشا مامانی

آرشا عشق مامان و بابا

روزهای 18 ماهگی

سلام جوجــــه کوچولوووو روزها می گذرند و تو روز به روز بزرگتر و فهمیده تر می شوی اما گاهــگاهی لجبازیهای کودکانه می کنی که می دونم با صبــوری به اتمام می رسد. می دونم که باید قدر همه این لحظــات را بدانم چون این روزها بعضی از کارهایی که انجام می دهی شاید تنها یکبار انجام بدی و لذت آنرا نمی خواهم از دست بدهم. عاشق بعضی کارهای بچگــیت هستم. دوست دارم از بچگیت لذت ببری تا در آینده جوانی شاداب باشی. هر روز بهــتر داری کلمات را ادا می کنی دایره لغاتت تا امروز: مامان- بابا-جوجه-نا=نازی-نی=نینی-آدی =شادی-آب-دست - پا -چش- اشم=چشم-بله ...
25 ارديبهشت 1393
1