مادر بودن
تاريخ : پنجشنبه 3 دی 1394 | 17:28 | نویسنده : شقایق مامان آرشا

         آرشا عشق مامانش

[موضوع : ]
تاريخ : جمعه 11 تير 1395 | 12:38 | نویسنده : شقایق مامان آرشا

بچه عجیب ترین مجود دنیاست...
به دنیا که می اید مادرت میکند.عاشقت میکند .رنجی ابدی را در وجودت میکارد.
تا اخرین لحظه ی عمر عاشق نگهت میدارد .تمام....
مادر بودن یک نوع دیوانگی است.وقتی مادر میشوی رنجی ابدی به سراغت می آید.
رنجی نشات گرفته از عشق مادر که میشوی میخواهی جهان را برای فرزندت ارام کنی.
میخواهی بهترینها را از آن او کنی.وقتی میخزد ...چهاردست پا میرود و راه میرود تو فقط تماشایش میکنی و قلبت برایش تند تند میتپد.
از دردش نفست میگیرد.روحت از بیماریش زخم میشود.
مادر که میشوی هیچ چیز جهان مثل قبل نخواهد بود.مادر که میشوی کس دیگری میشوی که وجودش پر از عشق و جنون ودیوانگی است.
[موضوع : ]