آرشا مامانی

آرشا عشق مامان و بابا

مادر بودن

بچه عجیب ترین مجود دنیاست... به دنیا که می اید مادرت میکند.عاشقت میکند .رنجی ابدی را در وجودت میکارد. تا اخرین لحظه ی عمر عاشق نگهت میدارد .تمام.... مادر بودن یک نوع دیوانگی است.وقتی مادر میشوی رنجی ابدی به سراغت می آید. رنجی نشات گرفته از عشق مادر که میشوی میخواهی جهان را برای فرزندت ارام کنی. میخواهی بهترینها را از آن او کنی.وقتی میخزد ...چهاردست پا میرود و راه میرود تو فقط تماشایش میکنی و قلبت برایش تند تند میتپد. از دردش نفست میگیرد.روحت از بیماریش زخم میشود. مادر که میشوی هیچ چیز جهان مثل قبل نخواهد بود.مادر که میشوی کس دیگری میشوی که وجودش پر از عشق و جنون ودیوانگی است. ...
11 تير 1395

روز مادر

دکتر شریعتی:زن آگر پرنده آفریده میشد حتما طاووس بود اگر چهار پا بود حتما آهو بود اگر حشره بود حتما پروانه بود او انسان آفریده شد تا خواهر و مادر باشد و عشق... زن چنان بزرگ است که اشرف موجودات خداست. تا حدی که یک گل او را راضی میکند و یک کلمه او را به کشتن میدهد پس ای مرد مواظب باش زن از سمت چپ نزدیک به قلب ساخته شده تا او را در قلبت جا دهی. شگفت انگیز است! زن در کودکی درهای برکت را به روی پدرش میگشاید در جوانی دین شوهرش را کامل میکند و هنگامی که مادر میشود بهشت زیر پای اوست. قدرش بدانیم... ...
11 فروردين 1395

روز مادر

در عالم کودکی به مادرم قول دادم که تا همیشه هیچ کس را بیشتر از او دوست نداشته باشم. مادرم مرا بوسید و گفت:نمی توانی عزیزم. گفتم:میتوانم.من تو را از پدرم و خواهر و برادرم بیشتر دوست دارم. مادر گفت:یکی می آید که نمی توانی مرا بیشتر از او دوست داشته باشی. نوجوان که شدم دوست عزیزی داشتم ولی خوب که فکر کردم مادرم را دوست داشتم. معلمی داشتم که شیفته اش بودم ولی نه به اندازه مادرم! بزرگتر که شدم عاشق شدم خیال کردم نمیتوانم به قول کودکی ام عمل کنم. ولی وقتی پیش خودم گفتم: کدامیک را بیشتر ذوست داری باز در ته دلم این مادر بود که انتخاب شد. سالها گذشت و یک...
11 فروردين 1395
1